הוראות נוספות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה עבור סוג פעילות - טיפול או סילוק שפכים (1.11.2019)

זיהום אוויר, קרקע, שפכים, חומרים מסוכנים