תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם)(הפחתה של סכום עיצום כספי), התשעד-2013 (10.11.2013)

פליטות והעברות לסביבה, מזהמים, חומרים מסוכנים, הגדרת מפעל, מים, שפכים, מפגעים