הוראת מכר 542 - מערכת גז טבעי פנים מפעלית - סידורי בטיחות אש (אוגוסט 2012)

כיבוי אש, גז, רישוי