תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), התשיד-1954 (24.1.1954)

אבזרי הרמה, בטיחות