סביבה, פסולת, אריזות, המזהם משלם, אחריות יצרן מורחבת, תאגיד ת.מ.י.ר, הטמנה, שמירת הניקיון, אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים, חוק הפיקדון על מיכלי משקה