הוראות ארגון הפיקוח על העבודה )קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות(, התשעט-2019 (4.6.2019)

בנייה, תאונות, בטיחות, עוזר בטיחות, מנהל עבודה, אתר בנייה, עבודה לגובה, עבודת נוער, חשמל, עגורן, אבזרי הרמה, הדרכה, מידע,