תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמד-1983 (15.11.1983)

בריאות בתעסוקה, בטיחות, חומרים מסוכנים, ויניל-כלוריד, בדיקות תעסוקתיות, ניטורים