תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמד-1983 (15.11.1983)

בריאות בתעסוקה, בטיחות, עופרת, חומרים מסוכנים, ציוד מגן, בדיקות תעסוקתיות, ניטורים