תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמד-1984 (24.5.1984)