תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמה-1985 (15.1.1985)

חומרים מסוכנים, בריאות, זרניך, ארסן, ניטורים