לאחרונה עדכון המשרד להגנת הסביבה מספר נהלים והנחיות המתייחסים לקרקעות מזוהמות. אחד מהם הוא נוהל אישור מנהל לסילוק קרקעות מזוהמות שמטרתו לקבוע הוראות לטיפול בבקשות ולמתן אישורים לפינוי קרקעות מחוץ לאתר מזוהם. הנוהל המעודכן מבהיר כי עדיף להעביר את הקרקעות המזוהמות ליעדי קצה לצורך השבה (שימוש חוזר כמו למשל עבור תשתיות כביש, מילוי בורות או חומר כיסוי במטמנות) על פני הטמנה או שריפה ללא השבת אנרגיה. כמו כן מציג הנוהל המעודכן את ערכי הסף לקליטת קרקע מזוהמת להשבה או למתקני טיפול, כשחריגה מערכי סף אלה מחייבת טיפול בטרם העברת הפסולת ליעד הקצה.

עוד מורה הנוהל על מספר יעדי פינוי עבור קרקע שנמצאה מזוהמת ברמות שונות. זאת, בניגוד לנוהל הקודם שקבע כי יש לבצע חישוב ממוצע בין רמות הזיהום. בנוסף מתייחס הנוהל גם למקרים חריגים ודחופים, כמו למשל לאחר אירוע חומרים מסוכנים או אם הקרקע מהווה מפגע סביבתי חמור.

שני העדכונים האחרים נוגעים למודל התעדוף הרגולטורי לטיפול בקרקעות מזוהמות. האחד מתייחס לערכי סף חדשים למזהמי קרקע ובו נקבעו ערכי זיהום ונפחים מירביים למזהמים שונים, שמעבר להם לא ניתן לאשר את דחיית שיקומה של הקרקע מעבר ל-7 שנים. המסמך השני מעדכן את מצגת ההדרכה בהתאם לשינויים של מודל התעדוף.

להזכירכם, מודל התעדוף נועד על מנת לייצר במשרד להגנת הסביבה סדר עדיפויות לטיפול בקרקעות מזוהמות, זאת על ידי זיהוי האתרים היוצרים סיכון מוגבר לסביבה ולבריאות הציבור והפניה של משאבים לניהול ולפיקוח שלהם. ומאידך זיהוי של אתרים בעלי פוטנציאל זיהום קרקעות נמוך, להם יינתן פטור ל-7 שנים מטיפול בקרקע מזוהמת.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il