לאחרונה פורסם תיקון לכללי תאגידי המים והביוב, המאפשר לתאגידי המים לנתק מים למפעלים ולעסקים במקרים של הזרמת שפכים אסורים הגורמים נזק למערכת הביוב, או במקרים בהם הם אינם מקיימים הוראות למניעה או להסרה של מפגעים תברואתיים וסביבתיים או למניעה של נזק ממים או משפכים, וכן למפעלים ולעסקים המסרבים לדגום את שפכיהם.

התראת ניתוק תישלח למפעל אם תימצא חריגה של מזהמים במשך 2 דיגומים עוקבים שחלפו ביניהם 14 יום לפחות, או במשך 3 דיגומים מתוך 6 שחלפו ביניהם 14 ימים לפחות. בהתאם למתן התראה זו, יוכל המפעל להגיש את טיעוניו בנדון וכן תינתן לו האפשרות להגיש לתאגיד המים תוצאות דיגום תקין ופירוט פעולות למניעת הישנות חריגות דומות בעתיד.

התראת ניתוק תוכל להישלח למפעל גם במקרים בהם הוא לא יבצע עבודות למניעת זיהום בהתאם לבקשת התאגיד, או במקרים בהם לא יאשר את ביצועם של לפחות 2 דיגומים בשטחו על ידי התאגיד ולא ינמק מדוע עשה כן.

מכיוון שניתוק מים יכול להשבית לחלוטין את העסק, נקבע בכללים כי ההליך יהיה ראוי ורציני וכי תוגש קודם בקשה לניתוק שתידון על ידי ועדה מייעצת, הכוללת נציגים מגופים ממשלתיים שונים לרבות משרד הכלכלה ורשות המים, ורק לאחר שתתקבל חוות דעת מהוועדה, תחליט רשות המים לגבי ניתוק המפעל.

יחד עם זאת, תאגיד יוכל לנתק באופן מיידי את המים למפעל אם ימצא סכנה ממשית וקריטית לפעילות מערכת הביוב בשל הזרמת שפכים תעשייתיים. הניתוק המיידי יבוצע בתיאום עם הממונה לחוק החומרים המסוכנים במשרד להגנת הסביבה ועם נציב הכבאות וההצלה, ולאחר שהמפעל שטח את טענותיו, ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים.

הכללים ייכנסו לתוקפם בפברואר 2019.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il