היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

מחשב עם פטיש

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח.
 אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף.
 מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע, ייצור וכל שימוש אחר ברעלים אלו עבור הפעילות העסקית, והוא ניתן רק לאחר בדיקת אנשי מקצוע, ביקור במקום העסק, בחינת הסיכונים של העסק ולאחר קביעת דרישות ותנאים לטיפול ברעלים הן בשגרה והן במצבי חירום.

חוק החומרים המסוכנים והיתר רעלים

היתר רעלים ניתן בישראל מתוקף חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.
התוספת השנייה לחוק מגדירה מהו רעל ומציינת את קבוצות החומרים המסוכנים שנחשבים רעלים (רשימה ארוכה ומפורטת של כלל הרעלים ושל ערכי הסף שלהם מצויה בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) משנת 1996).
חקיקה נוספת שמתייחסת להיתר הרעלים, הפעם מהפן הבטיחותי, מתקיימת מתוקפו של חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 על תקנותיו.

סעיפים 2-3 בחוק החומרים המסוכנים מתייחסים לכל נושא רישוי העיסוק בחומרים מסוכנים באופן כללי, ביניהם גם ברעלים, והם מסדירים אילו פרטים יצוינו על ההיתר: סוג העיסוק של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לעסוק בהם ומטרת שימושם.
כמו כן מציין החוק שהמשרד להגנת הסביבה רשאי להתנות את מתן ההיתר בתנאים מיוחדים שיש לקיימם בטרם קבלת ההיתר, ושנועדו להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור.
עוד קובע החוק כי ההיתר יינתן לאדם או ארגון שמודע היטב לתכונות המסוכנות של הרעלים וכי תוקפו יעמוד על שנה אחת עד שלוש שנים בהתאם למסוכנות העיסוק, לסוג הרעלים ולכמותם. 
ככל שרמת הסיכון של העסק גבוהה יותר, כך תוקף ההיתר קצר יותר. כלומר מי שרמת הסיכון שלו הגבוהה ביותר (A) יינתן לו תוקף של שנה בלבד ומי שרמת הסיכון שלו נמוכה (C) יינתן לו תוקף של 3 שנים.
יש לציין בהקשר זה שעיסוק ברעלים בכמות שאינה עולה על 50 ק"ג, אינו מחויב בהיתר רעלים. יחד עם זאת, אם לארגון יש מספר אתרים, כל אחד מהם מחויב בהיתר רעלים ייעודי.

לחוק החומרים המסוכנים ולחוק ההתגוננות האזרחית נקבעו גם תקנות והוראות אחרות, שחלקן מתייחסות ישירות להיתר הרעלים:

תנאים כלליים בהיתר רעלים

קבלת היתר רעלים כרוכה בעמידה בדרישות סביבתיות ובטיחותיות. קיימים שלושה סוגים של תנאים:

  1. תנאים כלליים, שמחייבים את כל מי שיש לו היתר רעלים לאחסן את הרעלים באופן נאות, להציב שילוט תואם, לנהל פנקס רעלים של קנייה ומכירה של החומרים המסוכנים, להציג גיליונות בטיחות (MSDS) עבור כל רעל, לטפל בפסולת המסוכנת של הרעלים, ולהכין נוהל חירום או תיק מפעל שיורה לעסק כיצד להיערך למצבי חירום.

  2. תנאים מיוחדים לסוגים מסוימים של פעילויות, למשל תנאים שמיועדים ספציפית למגזר בתי החולים, למגזר ייצור חומרי הגלם לתעשיית הפרמבצטיקה, תנאים לאחסון חומרי הדברה, או תנאים לכל מי שיש לו מאצרות. תנאים אלה כוללים התייחסות לפעילות הייחודית הקשורה לאותו מגזר, בין אם מדובר בחומרים או בפעילויות שרלוונטיים במיוחד למגזר זה, כמו טיפול פסולת רפואית או נוהל פינוי חולים עבור מגזר בתי החולים.

  3. תנאים מיוחדים ייעודיים לאדם או לארגון ספציפי בהתאם לסוג הפעילות. תנאים אלה נקבעים על ידי הרשויות המוסמכות (המשרד להגנת הסביבה, רשות הכבאות וההצלה ופיקוד העורף) לאחר ביקור בשטח ובחינת העסק ועיסוקו. בדרך כלל תנאים אלה ניתנים למי שהפעילות שלו נחשבת למסוכנת מאוד, ברמת סיכון A לפי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור)

בעלי התפקידים בהיתר הרעלים

היתר הרעלים מחייב גם שלושה בעלי תפקידים שעליהם מוטלת האחריות ליישום ההיתר בארגון ולהתנהלות נכונה ותקינה של העיסוק ברעלים מבחינה סביבתית ובטיחותית:

מבקש ההיתר – אדם פרטי, ארגון, חברה או תאגיד שמהווים את המסגרת שבה מתבצע העיסוק בחומרים רעילים. זהו למעשה העסק שאמור לקבל את היתר הרעלים.

בעל ההיתר –
בעל הסמכות למלא את דרישות ההיתר. בדרך כלל מדובר במנהל העסק או שותף בו.

אחראי הרעלים – הגורם בעסק שממונה על הטיפול השוטף ברעלים ועל אירועי החומרים המסוכנים בו. אחראי הרעלים צריך שיהיו לו ההשכלה המתאימה והידע על מנת לעסוק ברעלים. האחראי החויב להשתתף בקורס מקצועי ייעודי שיכשיר אותו ויכיר לו את החוק והתקנות שבאחריותו.

אגרת היתר הרעלים – הגשת בקשה ותשלום

בקשה להיתר רעלים ניתן להגיש באופן ידני או מקוון. מילוי בקשה ידנית יבוצע כאשר המבקש עושה זאת בפעם הראשונה או אם קיים עדכון להיתר הרעלים, למשל שינוי בפרטי בעל ההיתר או אחראי הרעלים ותוספת לטבלת הרעלים. אם זהו חידוש בקשה להיתר רעלים אפשר ואצוי להגיש בקשה מקוונת.

הבקשה עצמה כוללת את שם המבקש, מספר זיהוי שלו, מהות העסק, מיקומו ופרטים נוספים לגביו. לאחר מילוי הבקשה יש להגישה לבדיקת הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה במחוז שבו ממוקם העסק, היחידה הסביבתית אליה מוגשת הבקשה דנה בה וקובעת את הסיווג של העסק ובהתאם לכך מנפיקה את השובר לתשלום ואת מספר האגרה. התשלום יבוצע בבנק הדואר. לעומת זאת, חידוש אגרה ניתן לשלם בקלות באמצעות כרטיס אשראי באתר של המשרד להגנת הסביבה שבשנים האחרונות מנגיש ומקל על ארגונים ועסקים לבצע פעולות ותשלומים באופן מקוון.

עלות אגרת הרעלים מתפרסמת בצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים). נכון לשנת 2022 עלות האגרה עומדת על 687 ₪ עבור היתר שתוקפו פחות משנה; 5,503 ₪ עבור היתר שתוקפו שנה אחת; 4,539 ₪ עבור היתר שתוקפו שנתיים; ו-2,270 ₪ עבור היתר שתוקפו 3 שנים. הסכומים מתעדכנים כל שנה ויש לעקוב אחריהם.

לאחר התשלום יש להגיש מסמכים שונים שמופיעים כולם בטופס הבקשה להיתר רעלים וכן את אישור התשלום של אגרת היתר הרעלים. הטופס המלא על מסמכיו צריך להישלח בדואר אלקטרוני או רגיל, ואם מדובר בחידוש, באמצעות המערכת המקוונת.

שימו לב! תהליך קבלת היתר הרעלים או חידושו הינו ממושך יחסית ולכן מומלץ להתחיל בהגשת הטפסים כשלושה חודשים ואף יותר לפני תחילת העיסוק או תאריך החידוש.

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים ב2023 – המדריך המלא כל בעל עסק יודע שעל מנת לנהל אותו בצורה נכונה, בראש רשימת הדברים שיש לעשות והחשוב ביותר – להוציא רישיון עסק. מדובר באחת הרגולציות המשמעותיות ובעלות ההשפעה שיש למדינה, שבאמצעותה יכולים גופים ממשלתיים לאשר ולפקח על הפעילות וההתנהלות הסביבתית והבטיחותית של עסקים מקומיים ובינלאומיים. תהליך הוצאת רישיון עסק

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?