הנחיות חדשות לשפכים תעשייתיים

בעקבות פניות של המגזר התעשייתי אל רשות המים, פרסם הממונה על שפכי התעשייה ברשות הנחיות והבהרות חדשות לתאגידי המים ולרשויות המקומיות. ההנחיות נוגעות לתכניות הניטור ולאופן הדיגום של שפכי תעשייה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) משנת 2014.

ההנחיות כוללות מספר הבהרות ושינויים:

 • מועד הגשת תכנית ניטור – בסוף שנה קלנדרית עם התייחסות לשנתיים העוקבות.
 • בתי מלון יוסיפו פרמטר של שמנים ושומנים לתכניות הניטור ויסירו את הפרמטר VSS מתכניות אלו.
 • אולמות אירועים, מסעדות וקניונים בעלי צריכת מים כללית הקטנה מ-5 מ"ק/יום, יוסרו מתכניות הניטור. זאת בתנאי שהציגו אסמכתאות מתאימות, כולל של פינוי ותחזוקה נאותים של מפריד שומנים.
 • מכבסות (לא ניקוי יבש) יוסיפו את הפרמטר VSS לתכניות הניטור. אם צריכת המים של מכבסות אלו קטנה מ-2 מ"ק/יום, הן תוסרנה מתכניות הניטור.
 • כל הודעות החיוב הנוגעות לדטרגנטים, נוניונים ואניונים, יוקפאו עד להודעה חדשה בנדון ולא יחולו עליהן הפרשי ריבית והצמדה.
 • ערך הגבה pH –
  • תאגיד מים או מועצה אזורית לא יוכלו לחייב מפעל שערך ההגבה בשפכים שלו נע בין 5.0-6.0, אם הצנרת בנקודת החיבור של המפעל למערכת הביוב עשויה חומרים העמידים לערך ההגבה בתחום הנ"ל ואם ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל בשילוב השפכים הזורמים בצנרת הביוב של התאגיד או של המועצה (בנקודת החיבור של שני הזרמים), עולה על 6.0.
  • תאגיד מים או מועצה אזורית לא יחייבו מפעל שערך ההגבה של השפכים שלו עולה על 10.0 בהזרמה למערכת הביוב אם בנקודת החיבור של המפעל, ערך ההגבה אינו עולה על 10.5; ערך ההגבה של תמהיל השפכים המוזרמים מהמפעל והשפכים הזורמים בצנרת הביוב העירונית אינו עולה על 10.0 סמוך למקום יציאתם מהמפעל; ואם כמות השפכים המוזרמת לביוב העירוני קטנה מ-10 מ"ק ליום.
 • מפריד שומנים ומפרידי שמן/דלק ממים – אם לא ניתן לדגום את תא הדיגום הייעודי של מפריד השומנים או מפריד השמן מסיבות טכניות ואחרות, או במקרים בהם לא קיימת כלל זרימת שפכים מהמפעל למערכת הביוב העירונית בשעת הדיגום, יש לבצע הזרמה מתונה במשך כ-5 דק', בנוכחות נציג המפעל, של כ-10 ליטר מים לצנרת השפכים במפעל המוזרמת למפריד השמנים. היעדר נציג מהמפעל עלולה להביא לפסילת החיוב בגין הדיגום.
 • מפעלים המזרימים שפכים סניטריים בלבד יוצאו ולא ייכללו בתכניות הניטור.
 • הפרמטרים MTBE, BTEX, SVOC, VOC's, יוסרו מתכניות הניטור.

ההנחיות יחולו על דיגומים שייערכו עם או אחרי פרסומן. דיגומים שבוצעו לפני פרסום ההנחיות, ייבחנו.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?