חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה. 

החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או נמנעים, ונכנס לתוקף בתחילת 2011 כשהוא מאחד את האחריות והסמכות לטיפול בזיהום האוויר בידי גורם ממשלתי אחד – המשרד להגנת הסביבה.

מטרתו העיקרית של החוק היא לצמצם את זיהום האוויר לשם הגנה על חיי אדם וסביבה. הוא עושה זאת, בין השאר, על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, שמניח שזיהום אוויר הוא עובדה קיימת, אך יש לפעול למזעור שלו על ידי העדפה של שיטות וחומרים פוגעניים פחות. 

5 נושאי החוק העיקריים בחוק אוויר נקי

החוק מתמקד ב-5 נושאים עיקריים:

  • משטר היתרי פליטה – הכלי העיקרי לצמצום זיהום האוויר, המטרה הראשית של החוק. זוהי למעשה אסדרה סביבתית של פליטות מזהמים ממפעלים תעשייתיים ומתחנות כוח באמצעות הנפקת היתרי פליטה. 

ערכי איכות אוויר – קביעת ערכי סף, רמות מרביות וערכי יעד של חומרים מזהמים הנפלטים לאוויר, כפי שמופיעים בתוספת הראשונה לחוק.

טבלאת סוגי רעלים
  • מנגנון עיצומים וקנסות – למשרד להגנת הסביבה יש את הסמכות להטיל קנסות מינהליים, עיצומים כספיים ואף להשית עונשי מאסר לנושאי משרה בארגון האחראיים לזיהום אוויר ממנו. סכומי הקנסות יכולים להגיע במצטבר עד 1.2 מיליון ₪ ועונשי המאסר עד 3 שנים. המפעלים יהיו אלה שאחראים לפרסם את נסיבות העבירות בהן הואשמו ואת סכום הקנס ששולם.
  • פיקוח סביבתי על ציי רכב ונהגים – מכיוון שאחד הגורמים המשמעותיים לזיהום אוויר הינו מתחבורה, קובע החוק כי ציי רכב גדולים יקבלו הוראות למניעת זיהום אוויר וכי בפרסומות לכלי רכב תהיה חובה לציין את רמת הזיהום שלהם.
  • תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר – החוק קובע כי על הממשלה להכין תכנית חומש שתקבע מדיניות, יעדים ולוחות זמנים ברורים לצמצום האוויר מהתעשייה, ממשק האנרגיה, מהתחבורה וממשקי הבית. התייחסות חוק אוויר נקי להיתרי פליטה

היתרי הפליטה הם הדרך המרכזית שבה מיישם המשרד להגנת הסביבה את הוראותיו של החוק. הם ניתנים למי שמוגדר בחוק כ"מקור פליטה טעון היתר" עבור תעשיית האנרגיה, התעשייה הכימית, המתכות, המינרלים, ניהול הפסולת ופעילויות אחרות כגון ייצור פחם או מיחזור פגרי בעלי חיים – סה"כ 179 מפעלים (נכון לשנת 2022), שנחשבים לפולטים המשמעותיים במשק. 

לשם הנפקת היתרי הפליטה הקים המשרד להגנת הסביבה מערך מקצועי שכולל רכזים ובכירים במשרד שמגדירים עבור כל מפעל את ערכי הפליטה המותרים לו ואת הטכנולוגיות המיטביות ואמצעי הניטור שעליו ליישם בכדי לצמצם ואף למנוע פליטות לאוויר. ההיתרים ניתנים למפעלים למשך 7 שנים ולאחר מכן יש לחדשם. 

קבלת היתר הפליטה לוקחת כשנה וחצי ולכן מפעל שמחויב בהיתר כזה, צריך להתחיל את התהליך מוקדם ככל האפשר. עליו להגיש בקשה למשרד להגנת הסביבה, שבוחן אותה ומפרסם טיוטה שלה להערות הציבור טרם אישורה.

התייחסות חוק אוויר נקי לערכי איכות אוויר

בחוק יש מקום חשוב במיוחד לערכי איכות אוויר, כלומר לערכים שנמדדים בסביבה ומשפיעים ישירות על בריאות האוכלוסייה. החוק עושה הבחנה בין ערכי יעד, ערכי סביבה, ערכי התרעה וערכי ייחוס.

ערכי יעד הם ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון ולפגיעה באדם ובסביבה. אלו ערכים שיש לשאוף ולהשיגם כיעד והם נקבעו משיקולים בריאותיים בלבד. ערכים אלו נקבעים בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א-2011, הם נבחנים מחדש כל 5 שנים ואם ישנן המלצות לשינויים שלהם, יש לעדכן את וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בכך.

ערכי סביבה מגדירים את הרמות המרביות של מזהמי האוויר המותרות בסביבה. חריגה מערכים אלה מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר והיא אסורה על פי חוק. גם ערכי הסביבה נקבעים בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה) משנת 2011.

ערכי התרעה הם ערכים של מזהמים סביבתיים שחשיפה קצרת טווח אליהם גורמת או עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאות ולכן יש לנקוט אמצעים למניעה חשיפת הציבור אליהם. 

ערכי ייחוס הם ערכי יעד לחומרים שאינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי. הם נקבעים על ידי הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה.תקנות אוויר נקי

כמו כל חוק, גם לחוק אוויר נקי יש תקנות שמורידות לשטח את ההוראות ואת האכיפה. תקנות אוויר נקי מתמקדות בנושאים העיקריים שנגזרים מתוך עיקרי החוק – היתרי פליטה, ערכי איכות אוויר, אגרות וקנסות וזיהום מכלי תחבורה.

להלן כמה מהתקנות החשובות של החוק:

תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010 – מתייחסות לכלל ההיבטים שבהגשת בקשה להיתר פליטה, הן מצד המפעל המגיש והן מצד המשרד להגנת הסביבה. התקנות כוללות גם הנחיות להגשת הבקשה ואת המסמכים הנדרשים לשם כך. 

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א-2011 – קובעות את הערכים המרביים לנוכחותם של מזהמים שמופיעים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי. הערכים נקבעים בהתאם לאמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן ובהתייחס לערכי איכות האויר הנהוגים במדינות מפותחות אחרות בעולם וכן בהתאם להמלצות והנחיות של ארגונים בינלאומיים.
לאחרונה פורסמה רשימה מעודכנת של ערכי איכות האוויר שנכונה למרץ 2022.

תקנות אוויר נקי (אגרות), התשע"א-2010 – מגדירות מספר יחידות חיוב עבור כל מתקן או מפעל ובהתאם לכך גם את גובה התשלום עבור הגשת בקשה למתן היתר פליטה.

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב-2012 – עוסקות ברמת הפליטה המרבית המותרת של זיהום אוויר מכלי רכב הנבדקים בבדיקות הרישוי השנתיות. תקנות אלה מותאמות לטכנולוגיות החדשות ביותר הזמינות כיום.

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012 – עוסקות ברמת הפליטה המרבית המותרת של זיהום אוויר מכלי רכב הנבדקים על ידי ניידות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה. מי שאינו עומד בערכים אלה, יוטל עליו קנס בהתאם לסוג העבירה וחומרתה.

תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק), התשע"ז-2017 – מחייבות מפעילי תחנות דלק, לרבות תחנות פנימיות במפעלים, להתקין מערכות מישוב אדי דלק שיצמצמו את פליטות אדי הדלק לאוויר.

 

 

חוק אוויר נקי נחשב פורץ דרך בתחום הסביבתי ולא לחינם. הוא שינה את דרך החשיבה שלנו בנוגע לזיהום האוויר והעלה אותו למודעות יישומית ולא רק רעיונית. באופן מעשי, החוק השפיע רבות על התעשייה בארץ. ב-2018 ערך המשרד להגנת הסביבה סקר שבחן את העלות-תועלת הכלכלית של החוק. כלומר, בדיקה של הסכומים שהוציאו המפעלים על יישום החוק באמצעות התקנה ותחזוקה של ציוד, ושל אמצעי ניטור ורגולציה לעומת החיסכון הכלכלי למשק בגין הפחתת המזהמים (בחינה של העלאת תוחלת החיים, צמצום ימי אשפוז ואובדן ימי עבודה).  

ממצאי הסקר הראו שבסך הכל מפעלים השקיעו 38 מיליארד ₪ ליישום החוק, אך התועלת למשק עמדה על 115 מיליארד ₪. כלומר יחס של כמעט 1:3 על כל שקל שהמפעלים הוציאו. תוצאות מרשימות ללא ספק, ובהחלט מצביעות על ההמשך העתידי הרצוי של יישום החוק.

 

דַּעתַּ'חוֹק היא פלטפורמה לעדכוני רגולציה ולעמידה בדרישות תקני ISO לסביבה (14001) ולבטיחות (45001). האתר מרכז את כלל החקיקה בישראל בתחומים אלה ומאפשר לכם לייצר תיקיה אישית שרלוונטית לארגון ולתפקיד שלכם. 

ניתן ליצור עימנו קשר במייל info@ehs-regulation.co.il | בטלפון 058-7972004

השארת תגובה

פוסטים נוספים

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים ב2023 – המדריך המלא כל בעל עסק יודע שעל מנת לנהל אותו בצורה נכונה, בראש רשימת הדברים שיש לעשות והחשוב ביותר – להוציא רישיון עסק. מדובר באחת הרגולציות המשמעותיות ובעלות ההשפעה שיש למדינה, שבאמצעותה יכולים גופים ממשלתיים לאשר ולפקח על הפעילות וההתנהלות הסביבתית והבטיחותית של עסקים מקומיים ובינלאומיים. תהליך הוצאת רישיון עסק

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?