המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-10.9.2015 תזכיר חוק בנושא רישוי סביבתי משולב. נוסח התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 15.10.2015.

הרישוי המשולב בא להחליף את המצב הקיים כיום, שבו מוסדרים מספר רישיונות (היתר פליטה, רישיון עסק, היתר רעלים ואישורים פרטניים אחרים), בהליכים נפרדים ולפרקי זמן שונים. במקום זה מבקש החוק ליצור מנגנון רישוי אחיד לפרק זמן של 7 שנים. רישוי לפרק זמן שכזה יספק וודאות לטווח ארוך ומסלול אישורים שאינו מבוזר בין פקידים ומשרדים, וכן פיקוח ואכיפה יעילים.

במסגרת החוק, המותאם למקובל באיחוד האירופי, יסווגו הארגונים למספר רמות, על פי השפעתם הסביבתית, והדרישות מהם תהיינה בהתאם. בנוסף, החוק גם יתקן ויעדכן חוקים סביבתיים אחרים בהם יש הגדרות והוראות להליכי רישוי.

תזכיר החוק מציג מספר נושאים מרכזיים שחלקם מהווים תנאי למתן הרישיון, לדוגמא:

  • העדפה של פתרון ההפחתה במקור באמצעות תכנון ושיפור תהליכי הארגון;
  • צמצום ההשפעות הסביבתיות באמצעות שימוש יעיל באנרגיה, במים ובחומרי גלם;
  • דרישה להוכחת שימוש יעיל בחומרים מסוכנים טרם קבלת האישור להחזיק בהם;
  • בחינת השפעת הפעילות התעשייתית של הסביבה כמכלול ולא על מרכיב יחיד בסביבה כפי שנעשה היום (למשל בענין היתרים לפליטת זיהום אויר);
  • יישום הטכניקה המיטבית הזמינה וקביעת ערכי פליטה המבוססים על טכניקה זו;
  • הצגת תכנית בטיחות וניהול סיכונים של חומרים מסוכנים וכן ביצוע מבדק עצמי על אופן הניהול והתחזוקה של החומרים, כולל תיעוד והצגת הממצאים למשרד להגנת הסביבה;
  • חובת פרסום של הארגונים לגבי בקשה לקבלת רישיון סביבתי ומתן אפשרות לכל אדם להגיש למשרד להגנת הסביבה הערות או התנגדות לבקשה.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il