לאחר שנים של עיכובים, אושר לאחרונה תיקון לחוק רישוי עסקים ונקבעה בו רפורמה מקיפה המחילה מנגנון רישוי דיפרנציאלי שצפוי להביא להקלות מפליגות בהליכי רישוי העסקים, לקצר את משך הזמן המירבי לקבלת רישיון עסק ולהאריך את תקופת הרישוי התקף.

ביסוד הרפורמה החדשה עומד סיווג העסקים לפי קבוצות סיכון רגולטוריות, כשעסקים פחות מסוכנים, כמו מכוני שטיפת מכוניות וחנויות פרחים, יזכו לרגולציה מקלה. עסק שהרשויות יתעכבו במתן תשובה לגביו, ייחשב כאילו קיבל אישור.

התיקון לחוק מפרט שלושה מסלולי רישוי שונים בהתאם למורכבותו של הארגון:

  • מסלול רישוי על יסוד תצהיר (עסקים ברמת סיכון נמוכה) – הארגון יוכל לקבל רישיון עסק תוך 21 יום, לאחר שיצהיר בפני עורך דין, כי הוא עומד בתנאים ולאחר שהרשות המקומית תבדוק אותו;
  • מסלול היתר מזורז א' (עסקים ברמת סיכון בינונית) – הגשת תצהיר וקבלת רישיון עסק על תנאי תוך 21 יום למשך חצי שנה. במידה והארגון לא יפר את תנאי הרישיון או יסרב לבצע תיקונים או שינויים, יהפוך הרישיון לקבוע;
  • מסלול היתר מזורז ב' (עסקים ברמת סיכון גבוהה) – הגשת בקשה וקבלת רישיון עסק על תנאי תוך 49 יום למשך חצי שנה במהלך זמן זה יבחנו משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשות הכבאות ומשטרה את העסק ובמידה והוא לא יפר את תנאי הרישיון או יסרב לבצע תיקונים או שינויים, יהפוך הרישיון לקבוע;

חידושים נוספים בתיקון החוק נוגעים לדרישות להוצאת רישיון העסק שנקבע כי תהיינה זהות ואחידות בכל הרשויות וכן להארכת תוקף הרישיונות שנע בין 3-10 שנים.

עוד מתייחס התיקון לנושא הסדרי האכיפה וקובע כי פעילות ארגון ללא רישיון עסק או בניגוד לתנאי הרישיון, הפרת הוראות החוק או אי קיום דרישה לתיקון ליקויים, הינן עבירות של אחריות קפידה, כלומר שאין צורך להוכיח בגינן רשלנות וכמו כן ניתן להטיל בעטין גם עיצומים כספיים שעלולים להגיע עד 150 אלף ₪. עוד מעדכן התיקון את אחריותם של נושאי המשרה ומחדד את חובתם לעשות כל שביכולתם למנוע את הפרות הוראות החוק.

לחוק נוספו מנגנוני אכיפה, ביניהם צו הפסקה מנהלי ודרישה לתיקון ליקויים בהתאם לדו"ח שיישלח לארגון לאחר שבוצעה בו ביקורת. הדו"ח יכיל את פירוט הליקויים, כיצד לתקנם ומהו מועד התיקון הסופי.

העדכון לחוק ייכנס לתוקפו בתחילת ינואר 2019.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il