בכדי לקדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות ולהפחית דרישות ניטור ודיווח כפולות ולא מתואמות המתייחסות לניטור שפכים תעשייתיים, פרסמו בינואר 2018 המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים נוסח סופי להנחיות מאוחדות בנושא.

המסמך כולל, בין היתר, הוראות לאופן עריכת תכנית לניטור שפכים, לביצוע דיגום ואנליזה ולניתוח התוצאות, תיעודן והדיווח עליהן.

ההנחיות חלות על יצרני שפכים תעשייתיים המוזרמים אל מערכת הביוב וכן על רשויות מקומיות ותאגידי מים הנדרשים לנטר את שפכי המפעלים בתחומם.

עיקרי ההנחיות כוללים קביעת ניטור בסיסי, שהוא למעשה הניטור המבוצע ליצרני שפכים על ידי תאגידי המים והביוב והרשויות המקומיות בהתאם לתכנית הניטור שאושרה עבורם על ידי המשרד להגנת הסביבה; וכן קביעת ניטור משלים שמבוצע בהתאם לתנאים ברישיונות ובהיתרים הניתנים למפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ניטור זה, כשמו כן הוא, משלים לניטור הבסיסי וייתכן שיכלול הוראות המחייבות דיגום בנקודות נוספות או ניטור של פרמטרים נוספים.

ההוראות לגבי אופן הדיגום מחדדות כי נקודות הדיגום בשטח המפעל הן באחריותו ואילו הנקודות שמחוץ לשטח המפעל נמצאות באחריות תאגידי המים והרשויות המקומיות. עוד קובעות ההוראות כי על הדוגם ליידע את המפעל על ביצוע הדיגום לפני ביצועו או במהלכו, וכי עליו לבצע את הדיגום באזור נקי ממזהמים, בשפכים זורמים בלבד ללא גרימת הזרמה מאולצת ולוודא כי הדגימה מגיעה אך ורק מהמפעל הנדגם. יש לצלם את הדיגום ולצרף פרטים על מיקומו ומטרתו. דיגום שלא צולם יידרש בנימוק בטופס נטילת הדגימה.

להנחיות צורפו שני נספחים: טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת שמטרתו לתעד את אופן ביצוע הדיגום ושינועו; ודרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה שנועד לייצר אחידות רבה יותר באופן בדיקת הפרמטר או המזהם בשפכים תעשייתיים. נספח זה ייכנס לתוקף בתחילת ינואר 2019.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il