תקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק) מ-1997 קובעות כי יש לבצע בדיקת אטימות למיכלים ולצנרת תת קרקעית אחת ל-5 שנים לפחות. במידה ונמצאה דליפה באחד מהם, יש לפעול בהתאם לתקנות ולרוקן את המיתקן למיכל אטום. אין להפעיל מיתקן שאינו אטום עד שיתוקן ותבוצע בדיקת אטימות שתאשר זאת.

יש לדווח על הדליפה לממונה על כך במשרד להגנת הסביבה. במידה ולממונה יש חשד לכך שהקרקע הזדהמה בשל הדליפה, הוא רשאי להורות על חקירת קרקע.

לאחרונה פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות מפורטות לביצוע חקירת הקרקע, זאת בהתאם לגיל התחנה ולהיסטוריית הדליפות שלה.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il