המשרד להגנת הסביבה ממשיך לטפל בנושא הפסולות ובחודש דצמבר פרסם את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת). התקנות מיועדות לעדכן את הרגולציה בישראל בנושא הפסולת המסוכנת וליישר קו עם דרישות ה-OECD לגבי הטיפול בה, סילוקה וסיווגה. לאחר אישור הטיוטה, היא תחליף את התקנות הקיימות משנת 1990.

כיום על מנת להגדיר פסולת מסוכנת מסתמכים על מספר מקורות, כגון הספר הכתום של האו"ם המתמקד בשינוע חומרים ולאו דווקא בטיפול בהם, או חוק החומרים המסוכנים והתקנות הנובעות ממנו, ששניהם מיושנים ולא מעודכנים. בשל כך נוצרות לעיתים סתירות בהגדרות ובטיפול בפסולות. לכן הוחלט לאמץ את הדירקטיבה האירופאית לפסולות כמקור הבלעדי.

טיוטת התקנות מציעה לסווג את הפסולות באופן עקבי ואחיד, לא רק בהתאם לחומרים שהיא מכילה, אלא גם בהתאם לתכונותיה. כך, בהעדר תכונות סיכון, הפסולת לא תיחשב כמסוכנת, אפילו אם היא מכילה חומרים מסוכנים. המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה גם מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, עליו כתבנו כאן בדַּעתַּ'חוֹק בהרחבה. המדריך לסיווג פסולת מסוכנת נשען אף הוא על העקרונות שמציגה טיוטת התקנות.

עוד מפרטת הטיוטה את תהליכי הבדיקה והסיווג של הפסולות, את חובת העריכה של סקרי קרקע תקופתיים על ידי יצרני פסולת מסוכנת, וחובת יישום טכניקות מיטביות זמינות (BAT) בפעילות בפסולת מסוכנת.

התקנות תיכנסנה לתוקפן 90 יום לאחר אישורן, אולם קובעות הוראות מעבר של 9 חודשים להשלמת בחינת סיווג פסולת מסוכנת שנוצרה טרם ההחלה. עד להשלמת הסיווג, תסווג הפסולת כמסוכנת כברירת מחדל.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il