This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

גירסה מעודכנת של מדריך הסייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים

By | יוני 14th, 2020|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

המשרד להגנת הסביבה פרסם גירסה מעודכנת של מדריך הסייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים בתעשייה. הגירסה המעודכנת כוללת מספר שינויים: […]

אושרה רפורמה מקיפה בחוק רישוי עסקים

By | אוגוסט 12th, 2018|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

לאחר שנים של עיכובים, אושר לאחרונה תיקון לחוק רישוי עסקים ונקבעה בו רפורמה מקיפה המחילה מנגנון רישוי דיפרנציאלי שצפוי להביא להקלות מפליגות בהליכי רישוי העסקים, לקצר את משך הזמן המירבי לקבלת רישיון עסק ולהאריך את תקופת הרישוי התקף. ביסוד הרפורמה החדשה עומד סיווג העסקים לפי קבוצות סיכון רגולטוריות, כשעסקים פחות מסוכנים, כמו מכוני שטיפת מכוניות [...]

פורסם תקן ISO 45001 הבינלאומי לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

By | מאי 14th, 2018|בטיחות ובריאות בתעסוקה, סביבה|

תקן ISO 45001 הבינלאומי יצא סופסוף לאור ב-12 במרץ 2018, לאחר 4 שנים של דיונים, שינויים ושיפורים. מדובר בתקן הבינלאומי הראשון בעולם שעוסק בבטיחות ובבריאות בתעסוקה והוא נועד לייעל את הטיפול בתאונות ובפגיעה בבריאות בעבודה באמצעות נהלים ותהליכים. ISO 45001 עתיד להחליף בהדרגה את תקן OHSAS 18001 הוולונטרי. […]

דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-2016

By | אוגוסט 14th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, פרסמו ביולי השנה דו"ח חדש העוסק בתאונות עבודה ותחלואה תעסוקתית בישראל בשנים 2012-2016. […]

לעיון הציבור – טיוטות תקנות הבטיחות בעבודה, המתייחסות למפעילי מכונות הרמה, לעבודה ברעש ולעבודה עם תהליכים כימיים מסוכנים

By | יולי 14th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

בתגובה ל החלטת ממשלה 2118 משנת 2014, הקובעת כי לפני התקנת רגולציה חדשה, יש לבצע תהליך של הערכת השפעותיה (RIA – Regulatory Impact Assessment), פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה עדכונים בתקנות הבטיחות בעבודה לעיון הציבור, […]

ליקויי בטיחות יגררו אחריהם קנסות

By | יולי 11th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

כפי שכתבנו, בדצמבר אחרון הוגשה טיוטת הצו להגברת האכיפה על דיני העבודה. הצו אושר בחודש האחרון והוא מאפשר למפקחי בנייה להטיל על קבלנים קנסות שגובהם יכול לנוע בין 20,160-35,280 ש"ח (לכל עבירת בטיחות!) באתרי בנייה בהם יימצאו ליקויים בטיחותיים. קנסות אלה יושתו בו במקום, ללא צורך בהליכים בירוקרטיים. […]

נהלים חדשים להכשרת נאמני בטיחות ולהכרה בימי השתלמויות לממוני בטיחות

By | אפריל 8th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

משרד הכלכלה פרסם שני נהלים בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) משנת 1999. […]

עדכון נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה

By | פברואר 7th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה עדכן את נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה. הנוהל המעודכן מחליף את הנוהל משנת 1997. להלן השינויים בנוהל: […]

נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש

By | ינואר 10th, 2017|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפרסם נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש שנכנסו לתוקף בתחילת ינואר 2017. […]

טיוטת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה

By | דצמבר 10th, 2016|בטיחות ובריאות בתעסוקה|

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפרסם להערות הציבור את טיוטת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק). צו זה מציע להוסיף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה, שבגין הפרתן ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים. […]